ការវិវឌ្ឍន៏បច្ចេកវិទ្យា

ការវាយតម្លៃស្វ័យប្រវត្ដិនិងប្រព័ន្ធ CRM-មូលដ្ឋានផ្ទុកទិន្នន័យភ្ជាប់តាមរយ Salesforce។