ក្នុង​វិស័យ​អចលនទ្រព្យ បញ្ហា​ដ៏​ស្មុគស្មាញ​ក្នុង​ការកំណត់​តម្លៃ​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​ជា​បញ្ហា​ដែល​អ្នក​គួរ​តែស្វែង​រក