ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ

ប្តេជ្ញាគោរពតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដែលជាអ្នកដឹកនាំទីផ្សារក្នុងរយៈពេល ១៦ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។​