ក្រុមការងារជំនាញរបស់ពួកយើង

លោក ភិន សុធារ

នាយកវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ

លោក រស់ សារ៉ាយ

ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែក វាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ

លោក សាំ រដ្ធា

ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែក វាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ

អ្នកស្រី ហេង សុវណ្ណដាលី

ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ

អ្នកស្រី ហុង សុគន្ធាវី

ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែក សេវាកម្ម អតិថិជន

លោក គង់ វ៉ាន់ដា

ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកបណ្តុះ បណ្តាល និងវាយតម្លៃគម្រោង

អ្នកស្រី យុន សាវង្ស

ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្ស

អ្នកស្រី ម៉ន រចនា

ប្រធានគ្រប់គ្រង គណនេយ្យ