ក្រុមអ្នកជំនាញ

អ្នកជំនាញជាង ៨០ នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យដែលអាចទុកចិត្តបាននៅលើទីផ្សារ។