គោលការណ៏ប្រតិបត្តវិជ្ជាជីវៈ

អនុលោមទៅតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃច្ច្បាប់បច្ចេកទេស និងបទដ្ឋាននៃវិជ្ជាជីវៈដោយការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈជាចម្បង និងជៀសវាងការប្រព្រឹត្តនូវសកម្មភាពទាំងឡាយណា ដែលធ្វើឱ្យអាប់ឱនដល់វិជ្ជាជីវៈ។