គោលការណ៏រក្សាការសម្ងាត់វិជ្ជាជីវៈ

ធានាសុវត្តិភាពវិជ្ជាជីវៈ​ ដោយមិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយ ឬលាតត្រដាងនូវរាល់ទិន្នន័យ ព័ត៌មាន និងឯកសារគ្រប់ទម្រង់ ដែលជាការសម្ងាត់របស់អតិថិជនដល់តតិជន​ លើកលែងតែមានការតម្រូវដោយច្បាប់ ឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។