គោលការណ៏សមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ

អភិវឌ្ឍនូវចំណេះដឹង និងជំនាញវិជ្ជាជីវៈឱ្យស្របទៅនឹងការវិវឌ្ឍនៃវិស័យជំនាញ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមាន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនៃការផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជនប្រកបដោយគុណភាព​ និងប្រសិទ្ធភាពធានាថាអតិថិជនទទួលបានសេវាកម្មប្រកបដោយសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនិងអនុលោមតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ។