គោលការណ៏អព្យាក្រឹត្យភាព

មិនពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ផលប្រយាជន៍ ឬ ស្ថិត​ក្រោមឥទ្ធិពលណាមួយ​ ឬមានការលំអៀងនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈ។