តើក្រុមហ៊ុន វីត្រាស អឹព្រេហ្សលមានសាខាចំនួនប៉ុន្មាន?

យើងមានការិយាល័យប្រតិបត្តិការទូទាំងប្រទេស ដែលមានសាខាសរុបចំនួន ៣៨ ក្នុងឆ្នាំ២០២០។