តើតម្លៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យបច្ចុប្បន្នរបស់លោកអ្នកកើនដល់កម្រិតណា?