តើព័ត៌មានចាំបាច់អ្វីខ្លះដែលអ្នកត្រូវការរាល់ការធ្វើ Valuation?

ងាយស្រួល អ្នកគ្រាន់តែបញ្ជូនមកយើងនូវព័ត៌មានខាងក្រោមនេះ៖

  • ប្រភេទនៃទ្រព្យសម្បត្ដិ
  • កំណត់ទីតំាងក្នុង Google Map និងអាស័យដ្ឋាន
  • ទំហំដីនិងអាគារ
  • ប័ណ្ណសម្គាល់កម្មសិទ្ធិ និងរូបថតអចលនទ្រព្យគោល
  • គោលបំណង
  • អត្តសញ្ញាណ​ប័ណ្ណ