តើអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំពីចំនួនបុគ្គលិកជំនាញផ្នែកវាយតម្លៃបានដែរឬទេ?

យើងមានបុគ្គលិកជំនាញជាង ៩០ នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យដែលអាចទុកចិត្តបាននៅលើទីផ្សារ។