បណ្តាញអាជីវកម្ម

បានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខជាង១0 ហើយយើងក៏មានបណ្តាញទាក់ទងនឹងអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀត ដើម្បីបន្ថែមទំនុកចិត្តនៅលើទីផ្សារដែលរួមមានសេវាកម្មស្រាវជ្រាវអចលនទ្រព្យ វេទិកាជួញដូរអចលនទ្រព្យ សេវាកម្មភ្នាក់ងារទិញលក់អចលនទ្រព្យទូទាំងប្រទេសនិងបណ្តាញ អាជីវកម្មគាំទ្រដទៃទៀត។