មូលដ្ឋានទិន្នន័យ

ការរួមបញ្ចូលទិន្នន័យពីបណ្តាញអាជីវកម្មផ្សេងទៀតរួមមាន៖ ភ្នាក់ងារទិញលក់អចលនទ្រព្យ ​និងសេវាកម្មស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើតមូលដ្ឋានទិន្នន័យអចលនទ្រព្យ១០០,០០០+ នៅដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៩។