រហូតមកដល់ពេលនេះ តើក្រុមហ៊ុនមានដៃគូសហការចំនួនប៉ុន្មាន?

យើងមានដៃគូសហការជាមួយជាង ៦០ ក្រុមហ៊ុន រួមមាន ធនាគារ, គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ, និងវិស័យពាក់ពន្ធ័ផ្សេងៗ។