លោក គង់ វ៉ាន់ដា

ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកបណ្តុះ បណ្តាល និងវាយតម្លៃគម្រោង