លោក គុយ វ៉ាត

លោក គុយ វ៉ាតជាអ្នកជំនាញផ្នែកអចលនទ្រព្យជើងចាស់ដែលមានបទពិសោធន៍ជាង ២១ ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យនេះ។ គាត់គឺជាប្រធានធុរកិច្ចនិងសមាគមជាច្រើននៅកម្ពុជា។ គុយវ៉ាតពិតជាងប់ងល់និងប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅកម្ពុជា។ លោកជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំលើការអភិវឌ្ឍអេកូឡូស៊ីប្រកបដោយចីរភាពជាមួយនឹងដំណោះស្រាយរួមបញ្ចូលគ្នានិងការផ្តោតអារម្មណ៍ដោយផ្អែកលើការទុកចិត្តនិងតម្លាភាព។