លោក វង្ស សុខាល

លោក វង្ស សុខាល អាយុជាង ២១ ឆ្នាំក្នុងតួនាទីជាអ្នកជំនាញនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យធនាគារបានចូលរួមជាប្រធានក្រុមហ៊ុន VTrust Appraisal Co. , Ltd. និងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការជ្រៀតចូលទីផ្សាររបស់ខ្លួននិងកំណើនរយៈពេលវែង។