សេវាកម្មវាយ​តម្លៃទ្រព្យក្រុមហ៊ុនមុនឡើងទីផ្សារ​មូលបត្រ

ការវាយតម្លៃ​ អចលនទ្រព្យ រោងចក្រ និង គ្រឿងបរិក្ខារ សម្រាប់ ស្ថាប័នចូលជា មហាជន​ និងការដាក់លក់ភាគហ៊ុននៅលើទីផ្សារហ៊ុន។

ដំណើរការ IPO៖

ការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈលើកដំបូង (IPO) គឺជាដំណើរការដែលបម្លែងសហគ្រាសឯកជនទៅជាក្រុមហ៊ុនមហាជនដែលភាគហ៊ុនរបស់គេត្រូវបានជួញដូរនៅទីផ្សារហ៊ុន។ នៅពេលក្លាយជាក្រុមហ៊ុនមហាជន ក្រុមហ៊ុននោះនឹងត្រូវបានកាន់កាប់ដោយម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលបានទិញភាគហ៊ុននោះ។

ទាញយកឯកសារ