សេវាកម្មវាយ​តម្លៃទ្រព្យសកម្ម

ការវាយតម្លៃទ្រព្យសកម្មគឺជាការកំណត់ទីផ្សារដោយជាក់លាក់ទៅតាមតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃទ្រព្យសកម្ម ដោយយោងតាមតាមតម្លៃទ្រព្យនៅសល់ក្រោយរំលស់ ម៉ូដែលវាយតម្លៃដូចជា ការវិភាគលំហូរសាច់ប្រាក់គិតតាមរយៈពេល ម៉ូដែលជម្រើសតម្លៃណាមួយ ឬការប្រៀបធៀប។​ ទ្រព្យទាំងនេះរួមមានការវិនិយោគលើមូលបត្រទីផ្សារដូចជាភាគហ៊ុន មូលបត្របំណុល ទ្រព្សសម្បត្តិរូបីរួមមានអាគារនិងគ្រឿងបរិក្ខារ ឬទ្រព្យអរូបីដូចជាម៉ាកយីហោ ប៉ាតង់ និងពាណិជ្ជសញ្ញា។

  • ទ្រព្យអរូបីយ៖ ​ សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ ពាណិជ្ជសញ្ញា ប៉ាតង់ សិទ្ធិផ្តាច់មុខ អាជ្ញាប័ណ្ណ បញ្ជីអតិថិជន ធនធានមនុស្ស
  • ទ្រព្យរូបី៖ ទ្រព្យរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែង ឧបករណ៍ផលិតគ្រឿងម៉ាស៊ីន និងគ្រឿងបរិក្ខារ ឧបករណ៍ផលិត ម៉ាស៊ីនវាយនភ័ណ្ឌ

ទាញយកឯកសារ