សេវាកម្មវាយ​តម្លៃអចលនទ្រព្យ

ការវាយតម្លៃ ដី លំនៅដ្ឋាន ពាណិជ្ជកម្ម កសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីឬការទិញលក់។

ទាញយកឯកសារ