សេវាកម្មរបស់យើង

យើងផ្តល់សេវាកម្មយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជូនដល់អ្នក

សេវាកម្មវាយតម្លៃ INDICATION PLUS

សេវាវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ

សេវាវាយតម្លៃទ្រព្យសកម្ម​

ការវាយតម្លៃ ទ្រព្យក្រុមហ៊ុនមុនឡើងទីផ្សារមូលបត្រ

សេវាវាយតម្លៃអាជីវកម្ម​

អ្វីដែលយើងធ្វើទំនុកចិត្តក្នុងទីផ្សារ

គោលការណ៏សុចរិតភាព៖

ប្រកាន់យកភាពស្មោះត្រង់ក្នុងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ​ និងធុរកិច្ច។

គោលការណ៏អព្យាក្រឹត្យភាព ​​​​​​​​​​​៖

មិនពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ផលប្រយាជន៍ ឬ សិត្ថ​ក្រោមឥទ្ធិពលណាមួយ​ ឬមានការលំអៀងនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈ។

គោលការណ៏សមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ៖

អភិវឌ្ឍនូវចំណេះដឹង និងជំនាញវិជ្ជាជីវៈឱ្យស្របទៅនឹងការវិវឌ្ឍនៃវិស័យជំនាញ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមាន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការនៃការផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជនប្រកបដោយគុណភាព​ និងប្រសិទ្ធភាពធានាថាអតិថិជនទទួលបានសេវាកម្មប្រកបដោយសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនិងអនុលោមតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ។

គោលការណ៏រក្សាការសម្ងាត់វិជ្ជាជីវៈ៖

ធានាសុវត្តិភាពវិជ្ជាជីវៈ​ ដោយមិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយ ឬលាតត្រដាងនូវរាល់ទិន្នន័យ ព័ត៌មាន និងឯកសារគ្រប់ទម្រង់ ដែលជាការសម្ងាត់របស់អតិថិជនដល់តតិជន​ លើកលែងតែមានការតម្រូវដោយច្បាប់ ឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។

គោលការណ៏ប្រតិបត្តវិជ្ជាជីវៈ៖

អនុលោមទៅតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃច្ច្បាប់បច្ចេកទេស និងបទដ្ឋាននៃវិជ្ជាជីវៈដោយការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈជាចម្បង និងជៀសវាងការប្រព្រឹត្តនូវសកម្មភាពទាំងឡាយណា ដែលធ្វើឱ្យអាប់ឱនដល់វិជ្ជាជីវៈ។