សេវាកម្មទាំងអស់

សេវាវាយតម្លៃអាជីវកម្ម​

ការវាយតម្លៃលើអាជីវកម្មទាំងមូលដើម្បីរួមបញ្ចូលគ្នា​ ការស្នើរប្រាក់កម្ចីនិងហិរញ្ញប្បទានអាជីវកម្ម។​

ការវាយតម្លៃអាជីវកម្មត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមួយកំពុងសម្លឹងរកមើលការលក់អាជីវកម្មទាំងមូលឬចំណែកនៃប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន​ ឬកំពុងស្វែងរកការរួមបញ្ចូលគ្នាឬទិញក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។ ការវាយ​តម្លៃអាជីវកម្មគឺជាដំណើរការនៃការកំណត់តម្លៃអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ននិងវាយតម្លៃគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃអាជីវកម្ម។
ប្រភេទ៖​​
- ការវាយតម្លៃអាជីវកម្មសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលគ្នានិងការទិញយក ៖ សម្រាប់ការទិញលក់ ការបែងចែកឬការរួមបញ្ចូលក្រុមហ៊ុន
- វាយតម្លៃអាជីវកម្មសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីនិងហិរញ្ញប្បទាន៖ ទើបតែចាប់ផ្តើម និងអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់។