សំណួរដែលសួរជាញឹកញាប់

យើងមានការិយាល័យប្រតិបត្តិការទូទាំងប្រទេស ដែលមានសាខាសរុបចំនួន ៣៨ ក្នុងឆ្នាំ២០២០។

យើងមានបុគ្គលិកជំនាញជាង ៩០ នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យដែលអាចទុកចិត្តបាននៅលើទីផ្សារ។

យើងមានដៃគូសហការជាមួយជាង ៦០ ក្រុមហ៊ុន រួមមាន ធនាគារ, គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ, និងវិស័យពាក់ពន្ធ័ផ្សេងៗ។

ងាយស្រួល អ្នកគ្រាន់តែបញ្ជូនមកយើងនូវព័ត៌មានខាងក្រោមនេះ៖

  • ប្រភេទនៃទ្រព្យសម្បត្ដិ
  • កំណត់ទីតំាងក្នុង Google Map និងអាស័យដ្ឋាន
  • ទំហំដីនិងអាគារ
  • ប័ណ្ណសម្គាល់កម្មសិទ្ធិ និងរូបថតអចលនទ្រព្យគោល
  • គោលបំណង
  • អត្តសញ្ញាណ​ប័ណ្ណ

វិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃរបស់យើងបានអនុវត្តតាមការវាយតម្លៃរបស់ RICS- បទដ្ឋានវិជ្ជាជីវៈខែមករាឆ្នាំ ២០១៤ ដែលការគោរពតាមស្តង់ដារវាយតម្លៃអន្តរជាតិ។ ជាធម្មតាយើងផ្តល់“ តម្លៃទីផ្សារ” ជាមូលដ្ឋាននៃការវាយតម្លៃ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយតាមសំណើរបស់ធនាគាជាដៃគូរសហការរបស់យើងអាចផ្តល់ការប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃលក់ដោយបង្ខំនិងតម្លៃធានារ៉ាប់រងអគ្គីភ័យ។ (RICS វិទ្យាស្ថានភូមិន្ទអ្នកអង្កេតធម្មនុញ្ញ, ចក្រភពអង់គ្លេស)

ជាទូទៅយើងអនុវត្តវិធីសាស្រ្តធំ ៗ ចំនួន ៣ ក្នុងការវាយតម្លៃ (i) វិធីសាស្រ្តប្រៀបធៀបទីផ្សារឬការលក់ (ii) វិធីសាស្រ្តការចំណាយថ្លៃដើមនិង (iii) វិធីសាស្រ្តផលចំណូល។

វិធីសាស្រ្តនៃការវាយតម្លៃត្រូវបានរាប់បញ្ចូលឬលុបចោលដោយផ្អែកលើការប្រើប្រាស់របស់វាចំពោះប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវរងការវាយតម្លៃ និងគុណភាពនិងបរិមាណព័ត៌មានដែលមាន។