ស្តង់ដានៃការវាយតម្លៃ

ស្ដង់ដារវិជ្ជាជីវៈនៃរបាយការណ៍ត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយ៖

  1. ធានារ៉ាប់រងសំណងវិជ្ជាជីវៈ
  2. ស្តង់ដាររបាយការណ៍វិជ្ជាជីវៈ RICS។