អ៊ីនឌីខេសិន ផ្លាស

Indication Plus គឺជារបាយកាណ៏មួយដែលចង្អុលបង្ហាញពីតម្លៃរបស់អលចនទ្រព្យ (វាជាទំរង់សង្ខេបមួយរបស់បាយការណ៏វាយតម្លៃអចលនទ្រព្យដែលមានលក្ខណៈពេញលេញ) ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន វីត្រាស អឹព្រេហ្សល នូវទស្សនៈស្តីពីតម្លៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យ លើកាលបរិច្ឆេទជាកលាក់មួយ ដោយមិនមានការចុះអង្កេតលើទីតាំងនោះ។ របាយការណ៏នេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈ digital platform មួយដែលលក្ខណៈច្បាស់លាល់និងប្រកបដោយទំនុកចិត្ត ហើយវាត្រូវបានត្រួតពិនិត្យបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវបន្ថែម ពីអ្នកជំនាញឯកទេសផងដែរ។

របាយការណ៍ Indication Plus មានវិសាលភាពទៅលើប្រភេទទ្រព្យអចលនទ្រព្យដូចខាងក្រោម
1. អចលនទ្រព្យប្រភេទជាលំនៅស្ថាន
2. ដី (ដីទទេរ/ដីកសិកម្ម)
3. អចលនទ្រព្យ បំរើអោយវិស័យសាធារណៈ ឬ មានលក្ខណៈលើគោលបំណងឯកទេសកម្ម

ព័ត៌មានចាំបាច់ត្រូវការរាល់ការធ្វើ Indication Plus

ងាយស្រួល អ្នកគ្រាន់តែបញ្ជូនមកយើងនូវព័ត៌មានខាងក្រោម៖
• ប្រភេទនៃទ្រព្យសម្បត្ដិ
• កំណត់ទីតំាងក្នុង Google Map និងអាស័យដ្ឋាន
• ទំហំដីនិងអាគារ
• ប័ណ្ណសម្គាល់កម្មសិទ្ធិ និងរូបថតអចលនទ្រព្យគោល
• គោលបំណង