អ្នកស្រី ហេង សុវណ្ណដាលី

ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ